Site Overlay

Postaw na swój sukces!

Kurs ICT – wolne miejsca

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na kurs ICT. Przypominamy, że szczegółowe informacje o projekcie, rekrutacji, punktach...

Czytaj więcej...

Projekt „Postaw na swój sukces”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa:

RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie:

RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji
i umiejętności dla osób dorosłych

Poddziałanie:

RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji
i umiejętności osób dorosłych
z grup defaworyzowanych

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 192 osoby dorosłe powyżej 18 roku życia (129 Kobiet, 63 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi.

Kursy językowe
(język angielski oraz język niemiecki)

– dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2);

– łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin);

– kurs zakończony egzaminem: ILCE English lub ILCE German.

Kursy ICT
(kurs komputerowy)

– szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL;

– łączny czas trwania kursu: 100 godzin

Grupa docelowa

274 osoby (184 Kobiety, 90 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT.

100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do IV 2021 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne

oby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
– osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).

Kryteria premiujące

– osoby z niepełnosprawnością;
– osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
– osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
– osoby bezrobotne;
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety.

Efekty projektu:

– Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 184 kobiety, 90 mężczyzn, łącznie: 274.
– Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 132 kobiety, 60 mężczyzn, łącznie: 192.
– Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 105 kobiet, 70 mężczyzn, łącznie: 175.
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 92 kobiety, 45 mężczyzn, łącznie: 137.

Temin naboru

Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019 – 04.2021;

Kursy ICT: 12.2019 – 12.2020.

Kursy ICT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok: 12.2019 – 04.2021.

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@postawnasukces.pl

BIURO LIDERA PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201
10-457 Olsztyn
tel. 89 521 00 15
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
tel. 89 526 42 80
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

Skip to content