Site Overlay

Projekt „Postaw na swój sukces”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa:

RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie:

RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji
i umiejętności dla osób dorosłych

Poddziałanie:

RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji
i umiejętności osób dorosłych
z grup defaworyzowanych

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 175 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (105 Kobiet, 70 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2020 r.

Kursy językowe
(język angielski oraz język niemiecki)

- dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2);

- łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin);

- kurs zakończony egzaminem: TELC lub TOEiC lub WiDaF.

Kursy ICT
(kurs komputerowy)

- szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL;

- łączny czas trwania kursu: 100 godzin.

Grupa docelowa:

250 osób (150 Kobiet, 100 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT.

100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura  tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt  w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do XII 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:

- osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
- osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).

Kryteria premiujące:

- osoby z niepełnosprawnością;
- osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
- osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
- osoby bezrobotne;
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- kobiety.

Efekty projektu:

- Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 150 kobiet, 100 mężczyzn, łącznie: 250.
- Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 100 kobiet, 68 mężczyzn, łącznie: 168.
- Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 105 kobiet, 70 mężczyzn, łącznie: 175.
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 70 kobiet, 55 mężczyzn, łącznie: 125.

Termin naboru:

Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019 – 10.2020;

Kursy ICT: 12.2019 – 12.2020.

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@postawnasukces.pl

BIURO LIDERA PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201
10-457 Olsztyn
tel. 89 521 00 15
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
tel. 89 526 42 80
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast